Kelet-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1174 Budapest, Kép utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető munkájának támogatása, a vezető helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, tanügyigazgatási- és oktatásirányítási feladatok ellátásában részvétel, az intézményre vonatkozó adatszolgáltatások elkészítésében közreműködés a szakos tantárgy tanítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkakörhöz kapcsolódóan a pályázó javadalmazására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskola,/egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői, intézményvezető-helyettesi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        szakmai motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/.../2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes .         Postai úton, a pályázatnak a Kelet-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/202/.../2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bizottság általi meghallgatást és a nevelőtestület véleményének kikérését követően - azok véleményét mérlegelve - az intézményvezető javaslatára a tankerületi igazgató dönt a vezetői megbízásról. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. Amennyiben a pályázó jelenleg nem közalkalmazott, úgy a vezetői megbízás feltétele a közalkalmazotti jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.