Országos Vízügyi Főigazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

PR referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2500 Esztergom, Kölcsey utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a Múzeum új állandó kiállításának teljes marketing feladatait, kialakítja és koordinálja az erre épülő PR-stratégiát. Részt vesz a Múzeum közép- és rövid távú terveinek elkészítésében. Kidolgozza a Múzeum kommunikációs tervét, és irányítja annak végrehajtását. A múzeumpedagógusokkal együttműködve kidolgozza a Múzeum közművelődési hasznosítási programját, és részt vesz a megvalósításban. Részt vesz a Múzeum kiállításainak, programjainak előkészítésében, az időszaki kiállítások megnyitóin moderátori feladatokat lát el, irányítja a közönségkapcsolati feladatok szakszerű elvégzését. Javaslatokat tesz az eseti feladatok megoldására, azok elvégzésében irányító szerepet visz. A látogatók körében esetenként felméréseket, kutatásokat végez. Közreműködik a Múzeum tájékoztató kiadványainak (múzeumismertető, vezetőfüzet, meghívók, stb.) összeállításában. A múzeumi és az OVF szervezetén belüli információáramlás elősegítése érdekében részt vesz a belső PR feladatok ellátásában. Kapcsolatot tart az esztergomi kulturális és közművelődési intézményekkel, képviseli az Intézményt a helyi és a muzeológiai - közművelődési szakmai testületekben, a múzeumi sajtó és a tömegmédia számára információkat szolgáltat az intézményi eseményekről. Esetenként kezdeményezi és koordinálja a múzeum média megjelenéseit. Mellérendelt kapcsolatban együtt dolgozik a múzeumi informatikusokkal pl. a digitális kapcsolattartás szakmai feladataiban, a Múzeum honlapjának folyamatos frissítésében. Kapcsolatot tart az országos múzeumi szervezetekkel, koordinálja az Intézmény országos és regionális médiában való megjelenéseit. Esetenként külső helyszíneken képviseli a Múzeumot: konferenciákon vesz részt, előadást, vagy foglalkozást tart, külső rendezvényeken képviseli az intézményt. A vízügyi múzeumi összekötői hálózat működtetésében aktív szerepet vállal, szervezi az évenkénti szakmai találkozókat. Ellenőrzi és irányítja a múzeumi bolt működését, gondoskodik a múzeumi és bizományosi kiadványokkal történő ellátásáról. Rendszeresen figyeli a szakterületéhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket. Vezetői utasításra összeállítja a pályázati dokumentációt, projektvezetői feladatokat lát el. Irányítja és végzi a Múzeum könyvtárának tudományos feldolgozását. Javaslatot tesz a Múzeum számára szükséges és fontos könyvbeszerzésekre. Ennek érdekében figyelemmel kíséri az antikváriumok és aukciók kínálatát. A meg nem szerzett, de fontos művekről igénylistát készít. Hasonlóképpen kínálati listát tart fenn a Múzeumba beérkező szakmai könyvek duplumairól, azokról ajánlójegyzéket készít a szakmai szervezetek számára. Az igényeket ezek alapján kielégíti. A Múzeum könyvtára állományát jó karban tartja, javaslatot tesz a szükséges restaurálásra, annak minőségét ellenőrzi. Gondoskodik a könyvtár raktári rendjéről, a muzeális könyvállomány kiemelt körülményeiről. Fogadja a Múzeum könyvtárában a kutatókat, működteti az engedéllyel kutatók olvasószolgálatát. Külső kutatók számára tanácsokat ad, segíti munkájukat. A Múzeum szakmai feltáró munkájában részt vesz, bibliográfiákat állít össze, a szakirodalom esetenkénti annotálását elvégzi. Szakmai munkája eredményeit az Intézmény adattároló rendszerén tárolja és dolgozza fel. A Múzeum egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        felsőfokú PR-marketing/kommunikációs szakember végzettség, média területén szerzett tapasztalat, MS Office felhasználói szintű ismerete, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        idegen nyelvtudás (angol, német, francia), levéltári, múzeumi tapasztalat, közművelődési tapasztalat, EU-s pályázatíró és management tapasztalat, kutatási, látogató felmérési tapasztalat, könyvtári tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél. A kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, erkölcsi bizonyítvány). A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-33-25-500-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13518-0020/2018. , valamint a munkakör megnevezését: PR referens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vízügyi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1012 Budapest, Márvány utca 1/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13518-0020/2018., valamint a munkakör megnevezését: PR referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OVF honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.