Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Mátyás utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tájékozódik a gondozási helyre került gyermek/fiatal eddigi életútja felől, majd részt vesz a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének, felülvizsgálati anyagának elkészítésében, a nevelésbe vétel megszűnésének, megszüntetésének előkészítésében, egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokat vezet, szükség szerint együttműködik a gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakembereivel. Segíti a gyermeket szorongásinak oldásában, társas kapcsolatainak megfelelő irányú alakulásában, erősíti a gyermeket, fiatalt az aktuális problémákkal való megküzdés folyamatában, jövőképének formálásában. Segítséget nyújt az életpálya megválasztásában, irányításában, iskolaérettségi vizsgálatot végez. Szakmai tanácsokkal segíti a gondozási hely munkatársainak gondozó–nevelő munkáját egyéni és csoportos vonatkozásban egyaránt. A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság pszichológusaként az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek személyiség vizsgálata, szakmai vélemény készítése és javaslat tétel a korrekciót igénylő területekre, gondozási formára.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. rész II. szakellátások 2. pontjában gyermekotthon/pszichológus címszóban foglaltak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 66/530-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Pf.: 286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/12-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Degré utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/12-10/2018, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen munkakör díjazása a pedagógus életpálya szerint, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.