Simontornya Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Simontornya Város Önkormányzata
Simontornyai Vár muzeális intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Vár tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 94. § (1) bekezdése és 95. §-a, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) és (3) bekezdése, valamint - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (2) bekezdése által megszabott feltételek

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, múzeumpedagógus,

        Szakmai - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, - hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz, a szakmai életút dokumentált bemutatása (a közalkalmazotti besoroláshoz), - a szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséget és szakképzettséget, illetőleg adott esetben a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga igazoló okirata - a

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király u. 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/1076/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztás.         Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca Szabadság,. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/1076/2018, valamint a munkakör megnevezését: Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.