Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

általános igazgatóhelyettesi megbízás egyetemi adjunktusi/docensi/tanári munkakör mellett

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az intézetigazgató általános helyettesítése, • részvétel az Intézet működésével kapcsolatos irányítási feladatok ellátásában, az igazgató által meghatározott feladatkörökben, • az oktatási és a tudományos munka szervezésében és irányításában történő aktív közreműködés, • nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben etikai eljárás nem volt folyamatban (illetve, amennyiben volt, akkor annak határozata szerint nem követett el etikailag kifogásolható cselekedetet),

        tudományos fokozat, ami lehet:

        o doktori (PhD) fokozat

        o a tudomány(ok) kandidátusa,

        o a tudomány(ok) doktora,

        o külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

        10 éves egyetemi oktatói gyakorlat,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szervezésére való alkalmasság,

        idegennyelvű oktatásban (angol, vagy német) szerzett tapasztalat,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatot a vezetői megbízás elnyerése esetén szükséges tenni!)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak valamennyi esetben tartalmaznia kell:

        a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,

        a pályázó szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,

        a pályázott vezetői megbízással kapcsolatos szakmai elképzelését,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését,

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát,

        az MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot (csak elektronikusan!). (A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni.) Az egyetem Központi Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék.

        Az önéletrajzot, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését, a vezetői programot, a tudományos munkák jegyzékét elektronikus formában is be kell nyújtani CD/DVD lemezen, vagy elektronikus levél csatolmányban (e-mail cím: marczi.janos@semmelweis-univ.hu), 1 példányban.

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban (mellékelve a CD/DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban, vagy elektronikus levélben megküldve) az Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3-as szoba, Tel: 06-1-459-1500/55281-es mellék, ügyintéző: Márczi János) kell benyújtani.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63172/KEEGF/2018 , valamint a beosztás megnevezését: általános igazgatóhelyettesi megbízás egyetemi adjunktusi/docensi/tanári munkakör mellett.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63172/KEEGF/2018, valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatóhelyettesi megbízás egyetemi adjunktusi/docensi/tanári munkakör mellett.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület Földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy a vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.