Csengőd Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csengőd Község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, József Attila utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. A csengődi kábeltévé üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Csengőd Község közösségi oldalainak kezelése. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a 2/1993. (I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődési szakember I., II. szerinti iskolai végzettségek, képesítések

        hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat

        helyismeret

        tevékeny részvétel a Csengődi közéletben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-78/441-177-es valamint a a 06-20/234-22-89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1207-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/1207-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiválasztásról a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 27.

        Csengőd község honlapja (csengod.hu) - 2018. június 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.