Veszprém Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

bányafelügyeleti szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5. pontja alapján: Bányászati és műszaki felügyeleti feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról 3. – 4. §-ban meghatározott feladatok ellátása. Ennek keretében bányászati szakági területen, a bányafelügyelet műszaki biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti, földtani és tűzvédelmi hatósági felügyelete keretében ellátja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. §-ban meghatározott feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály illetékességi területén eljárva, a feladat és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésének előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) "Állami tisztviselők jogállásáról szóló" 2016. évi LII. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban műszaki, természettudományi, gazdaságtudományok, bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség, vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség; érettségi végzettséggel: bányászati, gépészeti, közgazdasági, villamosipari és elektronikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, technikusi képesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerinti gépészet, elektrotechnikai-eleketronika szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        „B” kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gázmérnök, vagy gépészmérnök szakirányú végzettség,

        Gázipari szakmai gyakorlat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Idegen nyelv ismerete,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete),

        Államigazgatás területén szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/579-304, vagy a 06-20/662-5418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01926-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: bányafelügyeleti szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VEB/007/01926-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: bányafelügyeleti szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Amennyiben a pályázati felhívás szövegében eltérés található a kormányhivatal honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.