MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Polimer Fizikai kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 évre - 2022. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Téma: Kontrollált szerkezetű és tulajdonságú polimer/lignin keverékek előállítása klaszterképződéssel és kémiai módosítással - A fiatal kutató feladata polimer/lignin keverékek előállítása majd a kölcsönhatások jellemzése és a lignin funkciós csoportjai által létrehozott erős intramolekuláris kölcsönhatások módosítása. Korábbi kutatások igazolták, hogy PP/lignin keverékekben még kapcsolóanyag alkalmazása esetén sem lehetséges a lignin molekulák közötti kölcsönhatások megbontása. A kutatás keretében ionos valamit H-hidas kölcsönhatások jelentőségét vizsgálja a fiatal kutató a megfelelő szerkezetű polimer keverék előállításának érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15.) számú határozata érvényes. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyészmérnöki, biomérnöki, vegyész vagy hasonló területen ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Polimerfizikai ismeretek

        Termikus analitikai módszerekben (DSC, TGA, DMTA) jártasság

        Infravörös spektroszkópiai módszerek ismerete (FTIR, FTIR-ATR, DRIFT)

        Műanyag feldolgozási technológiák ismerete

        A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, illetve az előnyt igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1-463-2967 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf. 286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felvétel esetén a munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.