Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Közgazdasági és Módszertani Intézetbe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd oktatási feladatai: Az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása magyar, német és/vagy angol nyelven valamennyi képzési helyen, képzési szinten és tagozaton: - Mikroökonómia - Közgazdasági alapismeretek - Makroökonómia - Haladó közgazdasági ismeretek Folyamatos alkalmazásának követelményei: • oktasson a tanrend szerinti heti 12 tanórában, 2 félév átlagában • látogassa rendszeresen az egyetemi docensek, egyetemi tanárok óráit, • vegyen részt tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát, • vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, szük-ség szerint felvételi előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban, • vezető oktató irányításával végezzen folyamatos kutató munkát, • kutatási eredményeit publikálja • segítse a hallgatók tudományos és diákköri munkáját, • alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázati feltétel (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 13. § (1)):

        egyetemi végzettség

        rendelkezzen szakterületén:

        a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egyéves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható

        graduális szinten meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat,

        rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel,

        legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére

        legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány.

        A nem habilitált pályázónak nyilvános előadást kell tartani 15-15 perces időkeretben, magyar és idegen nyelven (világnyelven), a pályázati kiírásban szereplő tárgyak/tárgycsoportok téma-köréből, és a pályázó által választott résztémában. Az előadás után 10 perces időkeretben a jelenlévők kérdést tehetnek fel, amelyre a pályázónak érdemi választ kell adni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások (2 példányban: 1 eredeti, 1 másolat): A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját,

        publikációs jegyzékét.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, vagy az idegen nyelvű oktatási tapasztalat hiteles bemutatását,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot, mely letölthető a www.uni-sopron.hu oldalról,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-30/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-30/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz-ben foglaltak szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.