Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézetébe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens oktatási és kutatási feladatai: • Az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása magyar, német és/vagy angol nyelven valamennyi képzési helyen, képzési szinten és tagozaton: - Nemzetközi pénzügyek - Pénzügyi instrumentumok számvitele - A könyvvizsgálat rendszere • Oktasson a tanrend szerinti legalább heti 10 órában, 2 félév átlagában • Az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje, • Fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban, • Szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban • Irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját • Vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, • Végezzen önálló kutatómunkát, tudományos alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet • Irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját, • Vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben. • Fejlessze a kar idegennyelvű (angol) képzéseit és nemzetközi kapcsolatait. • A nem habilitált jelölt törekedjen habilitációra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázati feltételek (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 18. § (1)):

        rendelkezzen doktori fokozattal,

        nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,

        legyen képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,

        legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelvű előadás tartására,

        rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,

        előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven.

        A nem habilitált pályázónak nyilvános előadást kell tartani 15-15 perces időkeretben, magyar és idegen nyelven (világnyelven), a pályázati kiírásban szereplő tárgyak/tárgycsoportok témaköréből, és a pályázó által választott résztémában. Az előadás után 10 perces időkeretben a jelenlévők kérdést tehetnek fel, amelyre a pályázónak érdemi választ kell adni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások (2 példányban: 1 eredeti, 1 másolat):

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját,

        publikációs jegyzékét.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, vagy az idegennyelvű oktatási tapasztalat hiteles bemutatását

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot, mely letölthető a www.uni-sopron.hu oldalról,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-31/2018. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-31/2018., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz-ben foglaltak szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.