Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ

magasabb vezetői megbízás (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. nap-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a hatályos jogszabályokban meghatározott és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése - az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása - költséghatékony gazdálkodás biztosítása - fenntartóval és a városi intézményekkel történő kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakképzettség és szakképesítés,

        • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén töltött munkakörben szerzett gyakorlat,

        • megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • legalább 10 év szociális területen szerzett gyakorlat

        • 5 év vezető, magasabb vezetői gyakorlat,

        • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajzot

        az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket, az ellátások fejlesztésére vonatkozó részletező programot

        • iskolai végzettséget és szakképzettséget, - amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát- igazoló okiratok másolatait,

        • amennyiben van, a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat másolatát

        • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról),

        • nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul–e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, valamint hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető

        • nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonnyilatkozat tételt vállalja,

        • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja a 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően vállalja a vezetői képzésen való részvételt

        • vezetési program (szakmai koncepció),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/503-881 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth ér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "SZKTT ZAGYVA MENTI , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "SZKTT ZAGYVA MENTI , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, és a bizottság javaslata alapján pályázatokat várhatóan 2018. év augusztusában a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa bírálja el. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A társulásban részvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon - 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban kizárólag írásban „SZKTT ZAGYVA MENTI INTEGRÁLT KÖZPONTJA PÁLYÁZAT” felirattal ellátva Szalay Ferenc Társulási Tanács elnöke részére címezve kell benyújtani 2 példányban. Cím: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szalay Ferenc Társulási Tanács elnöke 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.