Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

fiatal kutató ( Környezetfizikai kutatások)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Témakör megnevezése: Környezetfizikai kutatások. A konkrét kutatási témával kapcsolatosan érdeklődni Bene Erikánál az 52 509-200/11263-as telefonszámon, vagy a bene.erika@atomki.mta.hu e-mail címen lehet. Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett diplomások vagy állásban lévő, határozott időtartamra alkalmazott kutatók, akiknek a közeljövőben jár le az alkalmazási határideje. PhD-fokozatot már megszerzett fiatalok is jelentkezhetnek, de előnyt élveznek a frissen diplomázott kutatók. A fiatal kutatói státusz PhD-képzésben részt vevő hallgatóval is betölthető, ha a PhD-képzés állami ösztöndíj igénybevétele nélkül, költségtérítéses formában történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterképzésben szerzett természettudományi diploma vagy egyetemen mesterképzésben szerzett mérnöki diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        30 (kivételesen indokolt esetben 35) évet meg nem haladó életkor. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő minden kutatóra.

        Kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét) telefonszámát, e-mail címét, a kiválasztott témakör megnevezését, eddigi tudományos, tudományos -diákköri tevékenységének ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával, esetleg a szakdolgozat, diplomamunka rövid kivonatával, egyetemi oklevél és leckekönyv másolata,a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítványok másolata.

        Erkölcsi bizonyítvány.

        Egy ajánlás a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján ismerő szaktekintélytől.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52 509-200/11263 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4001 Debrecen, Pf. 51. Dr. Dombrádi Zsolt-igazgató . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató ( Környezetfizikai kutatások).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató ( Környezetfizikai kutatások).

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. igazgatói titkárság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat mellékleteként kérünk Hozzájáruló nyilatkozatot megküldeni, mely tartalmazza, hogy a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára a pályázó hozzájárul.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap - 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.