Izsák Város Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Izsák Város Önkormányzat
Izsák Város Polgármesteri Hivatala

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Izsák Város Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

az Mötv. 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Izsák Város Polgármesteri Hivatala

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, ,

        közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyi önkormányzat képviselő-testülete polgármesteri hivatalánál szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        szakmai, vezetői elképzelések

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IZS-1699-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IZS-1699-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.izsak.hu - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.izsak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.