Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltségének vezetése. A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közigazgatási szakvizsga. Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát megszerzi.

        Legalább két év közigazgatási gyakolrat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Amennyiben a pályázó nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a szakvizsgát megszerzi.

        A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX törvény 5. számú melléklete szerinti adatkört is tartalmazó 45/2012.(III.20.) korm.rendelet szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz.

        Az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A közigazgatási gyakorlatról szóló hitelt érdemlő igazolás.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes aatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/490-9690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5361 Tiszaigar, Dózsa György ÚT 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/21-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/21-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a pályázati határidőnél megadott napon 12.00 óráig be kell érkeznie a megadott címre. Az aljegyző kinevezéséről szóbeli meghallgatás után a jegyző javaslatára, Tiszaigar és Nagyiván települések polgármesterei döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        tiszaigar.eu - 2018. július 6.

        nagyivan.hu - 2018. július 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.