Ercsi Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ercsi Város Önkormányzata

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István út 12-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési szakember munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézményhez tartozó múzeumok működtetése, közreműködés a városi kulturális rendezvények szervezésében. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű, gazdaságos és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaköri feladatai ellátása mellett ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, illetve az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kulturális programok megszervezését. Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó önkormányzat illetékes szervezeti egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli az intézményt az állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - magyar állampolgárság,

        - büntetlen előélet,

        - a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a), 6/B. § (1) bekezdés a), 6/E. § (1) bekezdés a) pontja, vagy 6/F. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megléte.

        - a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,

        - a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 6/B. (1) bekezdés c) pontjában, a 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, legalább öt év szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

        - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

        az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        - kiemelkedő közművelődési tevékenyég.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        - szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival);

        - a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;

        - személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan;

        - Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt demográfiai változásaihoz tartalmilag illeszkedő – program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

        - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

        - az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;

        - szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        - a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;

        - a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0625515602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/7-37/2018 , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember I. vagy II..         Postai úton, a pályázatnak a Ercsi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Fő út Adonyi 40/. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/7-37/2018, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember I. vagy II..

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága véleményezi, majd a pályázatok elbírálásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ercsi.hu - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ercsimuvhaz.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.