Kiskunmajsa Város Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        legalább két év közigazgatási gyakorlat

        jogi, vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz, valamint a vezetői elképzelések,

        az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény,

        nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást,

        a közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/9638887 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2018. sz. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2018. sz., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármester bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskunmajsa.hu - 2018. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunmajsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.