Dömsödi Nagyközségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Táncsics u. 5. - Konyha.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A főzőkonyha irányítása, működésének biztosítása. - Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. - Eltérő korcsoportú - hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - intézményi étkeztetés szervezése, szociális és intézményi étkeztetés szervezése, közvetlen irányítása. - Az étkezés zökkenőmentes és időben történő megszervezése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés. - Anyaggazdálkodás, nyersanyag megrendelés-kiadás, raktárkészlet vezetés, nyersanyagnorma számítás, étlapkészítés, étkezési nyilvántartások, naplók vezetése, HACCP előírások betartása. - A konyhai dolgozók munkájának szervezése, felügyelete. Tűz-baleset és munkavédelmi szabályok betartása, kapcsolattartás az intézményvezetővel, önkormányzattal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Élelmezésvezetői képesítés, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, Szakmai évek meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 429 5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2018., valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető bírálja el, az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény hirdetőtábláin - 2018. július 2.

        Dömsöd Nagyközség honlapján - 2018. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.