Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Dömösi Kirendeltség

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 19. pénzügyi és számviteli feladatkörök

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat és a hivatal dolgozóival. - Munkaköre jellemzően az önkormányzat alábbi számláira/alszámláira naponta beérkező bevételek és kiadások feldolgozása, utalványok elkészítése, banki forgalmak, gazdasági események könyvelése az EcoSTAT rendszerben - Rögzítés után egyeztetés, az esetleges hibák kijavítása, utalás. - Aláírási joggal rendelkezik a banki terminál rendszerében. - Adatszolgáltatás vezetői döntések előkészítéséhez. - Kimutatások és számítások készítése a munkakörébe tartozóan. - A főkönyvi számlák, szakfeladatok rendszeres ellenőrzése. Az egyeztetés során felmerülő hibákat jelzi az adott ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról, helyesbítéséről. - A könyvelés rendszeres egyeztetése az előirányzatokat nyilvántartó munkatárssal. - A tisztázatlan bevételek külön nyilvántartásba vétele és a rendezés érdekében a szükséges intézkedések, levelezések lebonyolítása. - Gondoskodás az Áfa analitika alapjául szolgáló lista EcoSTAT rendszerből történő lekérdezéséről. - Az önkormányzati, a hivatali, valamint az intézményi visszaigényelhető és fizetendő ÁFA megállapítása, majd a bevallások elkészítése, és az elektronikus rendszeren keresztül ennek rögzítése, továbbítása. Minden egyéb adóbevallás határidőben történő elkészítése. - Az önkormányzat, a hivatal és az önállóan működő intézmény törzskönyvi bejegyzésével, törlésével, az adatok módosításával és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Főkönyvi zárás után az önkormányzati, a hivatali és az intézményi havi adatszolgáltatás elkészítése a KGR-K11 rendszerben. - Főkönyvi zárás után a negyedéves önkormányzati, hivatali és intézményi pénzforgalmi jelentés (PMINFO), valamint a mérlegjelentés elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé a KGR-K11 rendszerben. Főkönyvi zárás után a féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár részére a KGR-K11 rendszerben. - Részt vesz a következő évre vonatkozó költségvetés előkészítésében. - Részt vesz a féléves, a háromnegyedéves és az éves költségvetési beszámoló előkészítésében, a feladatkörébe tartozó összefoglaló információs táblák elkészítése. - EBR rendszerben határidőben történő adatszolgáltatás, KIRA számfejtő rendszerben történő naprakész adatszolgáltatás. - Pályázatok figyelése, pályázatok benyújtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete (illetményalap: 47.000 Ft) és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati, illetőleg Cafeteria és Egyéb Juttatások Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Egyetem, vagy főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, műszaki menedzser; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 33/050-705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7675-6 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7675-6, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.esztergom.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz pénzügyi előadó munkakörre benyújtott pályázatom kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszem: hozzájárulok pályázatom tartalmának és az abban szereplő személyes adataimnak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez; • tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem teljesítését megtagadtam, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthetek, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthatok el; • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor velem szemben nem áll fenn; • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot teszek és a hat hónap próbaidőt vállalom; • jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem fennállt, és annak eleget tettem; VAGY jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem nem állt fennállt; • hozzájárulok önéletrajzom nyilvántartásba vételéhez annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségemnek megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadják.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.