Lovászi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lovászi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi diploma, szakirányú végzettség,

        3 hónap próbaidő vállalása

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

        szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        egészségügyi könyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670/206-3902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Óvoda címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej utca 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Óvoda címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej utca 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 750-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Lovászi Óvoda vezetője dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Régió Televízió - 2018. április 25.

        www.lovaszi.hu - 2018. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.