Paks Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Városi Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség, ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése

        a megbízást követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolása

        18. életév betöltése

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        az intézmény irányítására vonatkozó szakmai program a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/75/500-559 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4929/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4929/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napot követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paks.hu

        Paksi Hírnök

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2018. május 25-ei postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2018. május 25. 12.00 óra értendő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.