Gödöllő Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gödöllői Városi Múzeum

IGAZGATÓ (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gödöllői Városi Múzeum egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, tárgyalásszintű idegenynelyv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex tívpusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirta, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        végzettségének és szakképzettségének megfelelő tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozozó program, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, képesítést igazoló oklevél másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 28/529-231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödöllő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/189-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gödöllő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/189-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága általi személyes meghallgatást követően Gödöllő Város Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.godollo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.