Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Kolozs Gergely "Tipegő" Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 01-től 2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Zrínyi utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben szakmai- szervező- irányító és ellenőrző feladatok ellátása. További részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2. melléklet I. 2./B pontjában előírt képesítési követelmények,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bölcsődevezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekközpontúság,

        Kiváló szintű empátia,

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        Jó szintű problémamegoldás,

        Jó szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, valamint az előírt szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok hiteles másolata,

        nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz,

        nyilatkozat arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását,

        nyilatkozat arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        megbízást megelőzően nyilatkozik arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        90 napnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány,

        amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, annak elvégzését a mebizatástól számított 3 éven belül vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1899-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1899-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező bizottság által személyes meghallgatást követően a Képviselő-testület dönt a pályázat nyerteséről próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunavecse.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.