Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pápai Városi Óvodák

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Képző utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését; ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra; felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért; gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat; képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges (Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az Nkt-ban foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az intézmény alaptevékenysége körében szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen),

        végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy

        kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

        a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        kéri-e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és képviselőtestületi tárgyalását.

        A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/515-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/275/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/275/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról - az Nkt-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve - a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2018. április 24.

        www.papa-ma.hu - 2018. április 24.

        Oktatási és kulturális közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.