Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi Kar

Dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékánt munkájában dékánhelyettes segíti.A dékánhelyettes feladatkörét a munkaköri leírása tartalmazza. A dékán távollétében a dékánhelyettes annak jogkörét gyakorolja. Segíti a dékán munkáját a Kar irányításával összefüggő feladatok ellátásában.Aktívan részt vesz a Kar általános működési és igazgatási feladataiban a dékán által meghatározottak szerint. A dékánt távollétében helyettesíti, ez esetben a dékán jogkörét gyakorolja.A dékán által átruházott hatáskörben képviseli a kart a külső szerveknél, szakmai partnereknél.Gondoskodik a kari adatszolgáltatások időbeni és pontos teljesüléséről.Közreműködik a Kar oktatási, kutatási tárgyú, valamint a hallgatói utánpótlást célzó stratégiai anyagainak kidolgozásában.Koordinálja és felügyeli az intézetek oktatási és tudományos tevékenységét és a szakfelelősök munkáját. Figyelemmel kíséri a külföldi hallgatók (Stipendium Hungaricum, Erasmus) tanulmányi előmenetelét és segíti a tanulmányaikhoz kapcsolódó problémáik megoldását.Kapcsolatot tart az Egyetem más szervezeti egységeivel (karok, intézetek, tangazdaság) és a külsős duális képzési partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, az oktatási egység képzési, illetve kutatási profiljának megfelelő szakirányú egyetemi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Az intézmény által gondozott tudományterületek valamelyikén elismert szakember.

        A hazai és a nemzetközi kapcsolatok létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges képességekkel, szakmai és oktatói gyakorlattal rendelkezik.

        Egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs vagy tudományos munkatárs.

        Vezetési és irányítási feladatok szervezéséhez és ellátásához megfelelő ismerete, tapasztalata és képessége van, döntéshozatali eljárásokban jártas és ezt konkrét eredményekkel bizonyította.

        Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az Eszterházy Károly Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg;szakmai önéletrajz;személyi adatlap; az egység vezetésével kapcsolatos tervek és azok megvalósulására vonatkozó elképzelések, különös tekintettel a hallgatói létszám emelésére vonatkozó elképzelések kifejtve 3 oldalban. Végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; tudományos munkák jegyzéke; büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1402/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1402/2018, valamint a munkakör megnevezését: Dékánhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

„2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer”

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.