Eszterházy Károly Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rektori - Kancellári Hivatal
Rektori Titkárság

Irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfeladatai keretében vezeti a Rektori Titkárságot. - Ellátja az adminisztratív teendőket (meghívók kiküldése, ülések technikai feltételeinek megszervezése, konzisztóriumi ülések jegyzőkönyvének vezetése, szavazások előkészítése). - Közreműködés a rektor egyetértési jogához kötött, a Szenátus vagy a rektor hatáskörébe tartozó döntések esetében a beleegyező nyilatkozat beszerzésében. - Közreműködés a fenntartó felé történő adat- és információszolgáltatási feladatok ellátásában. - Az egyetem működtetéséhez kapcsolódó iratkezelési, irattárazási, ügyviteli teendők ellátása, a határidős feladatok nyomon követése. - Közreműködés az egyetem igazgatási feladatainak végrehajtásában, az egyetemre vonatkozó jogszabályok alkalmazásában; - A rektori vendégszoba kiadásának koordinálása és -nyilvántartásának vezetése. A rektori levelezés nyomon követése. - Közreműködik a Rektori – Kancellári Hivatal, illetve a Jogi Osztály vezetője részére érkező küldemények átvételében, ellátja a Jogi Osztály iratainak iktatását. - Közreműködik a Rektori Titkárságra aláíráshoz beadott levelek, iratok, pályázatok stb. átnézésében, a rektor folyamatban lévő ügyekről történő tájékoztatásában, a rektor által kiszignált iratok továbbításában. - A rektor, vagy a hivatalvezető által előírt esetekben köteles olyan feladatokat is ellátni átmeneti jelleggel, amelyek nem tartoznak a munkakörébe.  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Hasonló területen szerzett munkatapasztalat.

        Legalább 3-5 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az Eszterházy Károly Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázati szöveg;szakmai önéletrajz;személyi adatlap; a hivatal vezetésével kapcsolatos tervek és azok megvalósulására vonatkozó elképzelések kifejtve 3 oldalban; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1406/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Egyetem címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RKHR/1406/2018, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

„2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer”

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő postai és elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálásra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.