Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Városi Könyvtár

Igazgatói (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fapiac tér 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltakra, felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

        a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kjt. 20. §-ában foglaltak figyelembe vételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés; a közalkalmazott által betölthető munkakör: könyvtáros,

        a Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésében foglaltak,

        a Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése (a 6/G. § (3) bekezdésben foglalt eset kivételével),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az intézmény alaptevékenysége körében szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen)

        végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy

        kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

        a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

        nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        kéri-e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és képviselőtestületi tárgyalását,

        a Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyamot határidőre elvégzi (kivéve, ha csatolta a tanfolyam teljesítéséről szóló igazolást vagy a 6/G. § (3) bekezdésben foglalt esetben)

        A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 89/515-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/274/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Könyvtár igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/274/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról, a szakmai bizottság írásbeli véleményét is mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója, Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a pályázati határidő lejárta után, a szakmai bizottság írásbeli véleményének ismeretét követő soron következő ülésén - dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.papa.hu - 2018. április 23.

        www.papa-ma.hu - 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.