Kiskunhalas Város Képviselő - testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1. naptól, 2023. június 30. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai tevékenység,

        kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és a szakmai gyakorlat igazolása.

        Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program.

        A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések.

        A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán.

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásban és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 77/523-152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Képviselő - testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/97/2018 , valamint a beosztás megnevezését: „Pályázat a Thorma János Múzeum Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására”.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Képviselő - testülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/97/2018, valamint a munkakör megnevezését: „Pályázat a Thorma János Múzeum Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására”.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat személyesen hallgatja meg egy szakmai bizottság. A bizottság írásban foglalt szakmai véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kiskunhalas Város Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskunhalas.hu - 2018. április 30.

        Halasi Tükör - 2018. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Pályázat a Thorma János Múzeum Igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” tárgymegjelöléssel, 3 példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.