Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Bölcsőde

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 01- 2023. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Gombás András út 8. A ép

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységének irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint. A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Magyar állampolgárság;

        Cselekvőképesség;

        Büntetlen előélet;

        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete 2. B) pontjában felsorolt szakirányú végzettségek valamelyike;

        A 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;

        A magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;

        Szociális szakvizsga megléte vagy az alóli mentesülés igazolása;

        A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;

        A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén -a Kjt. 21/A.§ (1) bekezdése alapján- 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz;

        Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;

        Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        Nyilatkozat arról, hogy a -pályázatával kapcsolatban- az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését;

        A pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        Nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;

        A nyilatkozat a Kjt. 41.§ (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        Nyilatkozat/hozzájárulás arról, hogy a sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/7814/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/7814/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azt, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat elbírálásának határideje a

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2018. május 4.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2018. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.