Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

szolfézstanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolfézs órák megtartása, részvétel a tantestület feladatainak és jogköreinek ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szolfézs szakos tanári diploma,

        18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú személy, érvényes munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálat

Elvárt kompetenciák:

        empátia,

        gyerekek szeretete,

        türelem,

        kreativitás,

        alkalmazkodóképesség,

        önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól nincs eltiltva) vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyaga sokszorosításához, valamint a véleményezők és a döntéshozók felé történő továbbításhoz

        nyilatkozat, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/52-561-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/01347-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/01347-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapja - 2018. május 2.

        Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás-áthelyezés kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és nem vonja elbírálás alá. A munkavégzés helye változó a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén belül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.