Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

MTA fiatal kutatói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Wigner FK-ban folyó kísérleti és elméleti, alap- és alkalmazott kutatási témák egyikében. A kutatási témákról részletes információ az kutatóközpont honlapján található (http://wigner.mta.hu)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakirányú egyetemi végzettség. Kinevezés esetén a külföldi bizonyítvány és oklevél 2001. évi C. tv. szerinti elismerése vagy honosítása szükséges.

        Felső korhatár 30 év, kivételes esetekben 35 év.

        PhD fokozat vagy részvétel szakirányú Doktori Iskolában PhD fokozat megszerzése érdekében.

        Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 00361 392 2212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: MTA fiatal kutatói.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WI-A/16/2018, valamint a munkakör megnevezését: MTA fiatal kutatói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás szakmai kiválóság alapján történik. A jelentkezők közül a rangsor kialakítását tudományos zsűri végzi. A beküldött pályázati anyag értékelését személyes meghallgatás követi előreláthatóan 2018. július elején, majd a Tudományos Tanács állásfoglalását követően 2018. július 31-ig születik meg a döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás és a kiegészítő anyagok a Kutatóközpont honlapján az „Állás” menüpontban találhatóak (http://wigner.mta.hu/allasok). Itt megtalálhatóak a 2018-2022 időszakra kiírt fiatal kutatói témák. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot, és motivációs levelet, diploma másolatát, végzős hallgatók esetén a szaktárgyakban szerzett érdemjegyeit, nyelvismerete fokát igazoló okirat másolatát, kutatási elképzeléseinek tömör vázlatát és legalább egy olyan egyetemi oktatójának nevét, akitől a pályázó képességeiről, kutatói alkalmasságáról vélemény kérhető. A pályázó fő adatait tartalmazó Excel file, amely letölthető a következő címről: (http://wigner.mta.hu/allasok). Sikeres pályázat esetében a szerződés kötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kell leadni. A pályázatoknak 2018. június 18-án 13:00 óráig kell beérkezniük elektronikusan, egyetlen pdf állományban és a fő adatokat összesítő Excel táblázattal kiegészítve az allas@wigner.mta.hu email címre valamint egy példányban a következő postai címre: MTA Wigner FK Főigazgatói Titkárság 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat fiatal kutatói munkakörre”. Előnyt élveznek:  Tudományos munkában részt vevő kutatók.  Magyar állampolgárságú, ill. határon túli magyar fiatalok.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.