Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Czakó András utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a gazdálkodásért a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság a Kjt. 20. § (2) bekezdése alapján

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, a magasabb vezetői megbízás idejére - 5 évre - szóló vezetési program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

        szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító dokumentum

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez és továbbításához

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vezetői megbízás esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásra vonatkozó előterjesztést a bizottságok és a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/4260/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/4260/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a képviselő-testület dönt, a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagykata.hu - 2019. március 28.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.