Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály

tanulmányi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Kari szintű tanulmányi adminisztrációs és hallgatókkal kapcsolatos feladatok ellátása: beiratkoztatás, igazolások kiadása, záróvizsgák előkészítése, törzskönyvezés. • Hallgatói kérelmek, beadványok intézése, döntésre való előkészítése. • Hallgatók részére nyújtható támogatások, illetve fizetési kötelezettségek nyilvántartása. • NEPTUN Egységes Tanulmányi-, illetve POSZEIDON Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer használata. • Adatszolgáltatás és adminisztráció. • Ügyfélfogadás, tájékoztatás tanulmányi ügyekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga,

        Készségszintű MS Excel, MS Word, MS Outlook ismeretek.

        Felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

        Megbízhatóság, pontosság, ügyfélközpontúság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú iskolai végzettség.

        Középfokú, társalgási szintű angol nyelvtudás.

        NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer ismerete.

        Tanulmányi ügyintézésben, oktatásszervezésben szerzett 2-3 éves szakmai tapasztalat.

        Felsőoktatási intézményben szerzett adminisztrációs tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél, a hivatkozási szám megjelölésével.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KVK 1131/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b út Bécsi út 9. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KVK 1131/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi ügyintéző .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot határidőn belül és hiánytalanul benyújtották, valamint megfelelnek a kiíró által meghatározott pályázati feltételeknek, szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2018. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-KVK 1131/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.