Göd Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gödi Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2132 Göd, Vasvári Pál utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a 15/1998 NM rendelet szerint) valamint az alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Irányítja, összehangolja, ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodása során a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Ellátja a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtaknak megfelelően látja el. (Irányítása alá tartozó szervezeti egységek és szolgáltatások: Szociális konyha, Időskorúak nappali ellátása, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti szakirányú végzettség, min. főiskola.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        szociális szakvizsga

        összeférhetetlenség nem áll fenn /Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés/

        munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyemekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

        nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15 §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy zárt ülés tartását kéri

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

        tereptanári (gyakorlatvezető) képesítés

        mediátori végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        vezetői elképzelést, fejlesztésre vonatkozó programot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 27/530-064 /222. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-387-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-387-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gödi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Szociális Bizottság halljatja meg. A Képviselő - testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Göd Város Önkormányzata honlapja - 2018. november 19.

        Szociális Közlöny - 2018. november 23.

        Gödi Körkép - 2018. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.