Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

angol-olasz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol és olasz nyelv tanítása 7-12. évfolyamos diákok számára, egyéb iskolai tevékenységbe tartozó feladatok a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol-olasz szakos középiskolai tanár,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/9051242 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2018 , valamint a munkakör megnevezését: angol-olasz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2018, valamint a munkakör megnevezését: angol-olasz szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kolcsey-zeg.hu/

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kolcsey-zeg.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.