Körösladány Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.- 2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5516 Körösladány, Simai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata - az intézmény alapító okiratának megfelelően az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakképesítés, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti az intézményvezető munkakör betöltéséhez szükséges bármely felsőfokú szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás - cselekvőképesség - büntetlen előélet - foglalkoztatási tilalom hiánya,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a foglakozástól való eltiltás hiányára is.

        szakmai önéletrajz

        helyzetértékelésre alapuló vezetési program

        nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról a pályázati eljárás során

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbirálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

        szakmai végzettséget igazoló iratok másolatát, vezetői gyakorlat igazolását

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fent vele szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdéésben meghatározott kizáró ok

        a pályázó nyilatkozata, hogy szükség esetén eleget tesz a 25/2017. (X.18.) EMMI rendletben meghatározott képzési kötelezettségnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3666474012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1908/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1908/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Képviselő-testület által felkért tagokból álló szakmai-szakértő bizottság véleményezi, ezt követően a Képviselő-testület dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelenek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Körösladány Város Önkormányzatának honlapja - 2018. április 27.

        Körösladány Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.