Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentesi Koszta József Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér . 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeumi feladatok ellátása körében feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a múzeum részére meghatározott feladatok ellátásának irányítása, a múzeumban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a múzeum szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért. Végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolással; kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység; büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;magyar állampolgárság; cselekvőképesség;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;vezetői program fejlesztési elképzeléssel;bizonyítványok másolata;3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlenségről és 1997.évi CXL.tv.94.§. nem áll muzeális intézményben foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;szakmai gyak. igazolása;nyilatkozat:- személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul; - vagyonnyilatkozat vállalására; -pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik;- nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást;Kjt.41.§.(2) szerinti összeférh.nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 63/510-345 vagy 63/510-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-3302-3/2018. , valamint a beosztás megnevezését: muzeológus/igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-3302-3/2018., valamint a munkakör megnevezését: muzeológus/igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo hirdetési újság - 2018. április 26.

        Szentesi Élet (városi hetilap) - 2018. április 27.

        Délmagyarország (napilap) - 2018. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.