Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoport

ifjúsági referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat – ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó – közigazgatási feladatainak ellátása. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. A Városi Diákönkormányzat munkájának szervezése. A Városi Diákiroda működtetése. Ifjúsági feladatok összehangolása. Kapcsolatépítés, kapcsolatápolás ifjúság szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.,

        Felhasználói szintű Számítógépes ismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása, • 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező), • Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Pedagógiai vagy művelődésszervezői gyakorlat • Rendezvényszervezői szakképesítés • Kommunikációs szintű idegen nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.,

        Nagyfokú terhelhetőség,

        Kiváló szervező, koordinációs, kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Lásd. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 849 2307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/168/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ifjúsági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/168/2018., valamint a munkakör megnevezését: ifjúsági referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 3..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2018. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu Polgármesteri Hivatal / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), • Motivációs levél, • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni), • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata. • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy • kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2018. május 18. 12,30 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.