Zákányszék Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01-2023.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységi körbe tartozó irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése.A többcélú intézmény feladata az óvodai és bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan konyha üzemeltetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorló vagy letelepedett,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban (óvodapedagógus) áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus) kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/62-590-490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zákányszék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZPH/1628-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zákányszék Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZPH/1628-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        www.zakanyszek.hu

        Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zakanyszek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.