Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16.-2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesként az intézményvezető munkájának segítése az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges az Nkt. 3. mellékletében felsorolt végzettség bármelyikének megléte,

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés), valamint adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        szakmai önéletrajz,

        intézményvezető-helyettesi program.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (62) 241-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/058/00377-3/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I./15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/058/00377-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A magasabb vezetői megbízás betöltéséről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.