Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Akadémiai Levéltár

fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 09. 01-től 2021. 08. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, Akadémiai Levéltár munkájához csatlakozva az Akadémia sorsfordító évtizedének, az intézmény jelenlegi struktúráját is meghatározó 1950-es évekbeli történetének feldolgozása; az akadémiai intézethálózat történetének kutatása; a tudományszervezés és irányítás kialakulása az MTA-n.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem szakos végzettség,

        legalább középfokú angol, német, francia vagy orosz nyelvismeret (nyelvismeretet igazoló okmánnyal igazoltan),

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        a munkaviszony megkezdéséig be nem töltött 30 éves életkor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a XX. századi, különösen az 1945 utáni magyar történelem iránti érdeklődés, kutatói jártasság,

        PhD-tanulmányok,

        külföldön vagy itthon szerzett kutatási tapasztalat (önéletrajzban megnevezendő),

        publikációs tapasztalat,

        levéltári ismeretek,

        egyéb nyelvismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, kiváló szintű önálló munkavégzés,

        az aprólékos levéltári munkához szükséges türelem és kitartás,

        jó problémamgeoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        jó kommunikációs készség, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél (a levélben meg kell adni az elérhetőségi adatokat: értesítési cím, e-mail cím, telefonszám),

        fényképes részletes önéletrajz,

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        az eddigi tudományos tevékenység vázlatos ismertetése, publikációs lista (ha van),

        ajánlás (nem kötelező).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak azt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója az Akadémiai Levéltár igazgatójával konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. május 15.

        MTA honlapja - 2018. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.