Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a gondozási egységben folyó gondozási, szükség esetén ápolási, mentálhigiénés és rehabilitációs tevékenységeket. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók éves szabadságolási tervét. Elkészíti a gondozási egység dolgozóinak műszakbeosztását, a havi kötelező óraszámnak megfelelően, melynél figyelembe veszi a Kjt. által szabályozott pihenőidő letöltést. Naponta ellenőrzi az orvosi viziteken elrendelteket és az orvosi utasítások végrehajtását, valamint az ápolási műveletek elvégzését. Gondoskodik az ellátottak egészségügyi adminisztrációjának pontos, naprakész vezetéséről. Napi feladat a szakrendelőbe, illetve a kórházba kerülő betegek előkészítésének ellenőrzése (kísérő dokumentáció, tisztasági csomag, élelmiszercsomag, ellátott külső megjelenése), kórházban lévő ellátott állapotáról felvilágosítást kér.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló, v. okleveles egyetemi ápoló, v. okleveles ápoló, v. intézetvezető, v. mentőtiszt,

        Főiskola, 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott képesítések

        Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen előéleet, cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkzni ell).

        Szociális területen szerzett 1 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Képzettséget igazoló dokumentumok másolatai.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszony igazolások.

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, valamint véleményezés és elbírálás céljából a pályázatának sokszorosításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32/456-028. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-264-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-264-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázati feltételeknek megfelelt pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat kiírója az általa létrehozott bizottság javaslata alapján dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.