Jászberényi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
JC0301

zongora tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú művészetoktatásban zongora oktatása és korrepetíció a jogszabályi feltételeknek, illetve az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakiránynak megfelelő végzettség,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat másolata

        motivációs levél

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdés, a (2) bekezdés d) pontja, a (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-662-8110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/00099-60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/00099-60/2018, valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon vagy az email tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/00099-60/2018, valamint a beosztás megnevezését: zongora tanár. Az alkalmazás – áthelyezés kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró nem vonja elbírálás alá.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.