Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar
Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01.-2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az Erdészeti Múzeum, mint országos gyűjtőkörű muzeális intézmény és az Esterházy Palota, mint kulturális és közművelődési intézmény üzemeltetése. • a múzeum szakmai gyűjteményeinek gyarapítása, a múzeumi törvénynek megfelelő leltározása, kezelése. • a múzeum saját anyagából, illetve kölcsönzött anyagokból állandó és időszaki kiállítások szervezése, bemutatása • a múzeum muzeális, gazdasági, oktató, tudományos és egyéb tevékenységének szervezése, irányítása és vezetése, • tudományos kutatási háttér biztosítása, • a munkatársak szakmai fejlődésének segítése, • a pályázati lehetőségek feltárása, külső források felkutatása • biztosítani az aktív részvételt a szakképzésben és a környezettudatos szemléletformálásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        Az vezetői megbízásra pályázhatnak a Kar közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársai, akik felsőoktatási gyakorlattal és elismert szakmai tevékenységgel rendelkeznek,

        képesek az intézetet hazai és nemzetközi fórumokon színvonalasan képviselni,

        és vállalják mindazon feladatok teljesítését, melyeket a Felsőoktatási Törvény, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata az intézetigazgató számára meghatároz.

        A vezetői pályázatnak tartalmaznia kell (SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)):

        személyi adatait, lakcímét,

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a szervezeti egység vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A vezetői pályázatokhoz mellékelni kell (SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (3)):

        részletes szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sport tevékenység jegyzékét,

        három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,

        személyi adatlapot, mely letölthető: http://uni-sopron.hu/munkahely-lehetosegek-1

        nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-170 99/518-258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-24/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-24/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 40§ (2) alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 példányban, a közzétételt követően 2018. október 31-ig beérkezőleg a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Dékánjának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) nyomtatott formában és az emk-dekani@uni-sopron.hu elektronikus úton kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.