Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai telephelye

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2+2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szabó D. utca 40-42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: „A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek újratermelődése a vidéki Magyarországon” A kutatás a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek vizsgálatakor egyrészt arra keresi a választ, hogyan változik a tér (urbánus, rurális, köz-, magán stb.) és a hely (különösen a lakóhely) szerepe a társadalmi polarizáció alakulásában. Másrészt – társadalmi helyzetük, koruk, nemük, etnicitásuk és társadalmi megítélés szerinti fogyatékosságuk miatt – a társadalom peremére szoruló csoportokhoz tartozók térformáló napi gyakorlatait és a hozzájuk kötődő diskurzusokat vizsgálja, hogy feltárja, térbeli mobilitásuk vagy annak hiánya hogyan befolyásolja régi és új lakóhelyeik társadalmi-gazdasági viszonyait, e településeknek az egyenlőtlen térbeli fejlődésben folyamatosan változó pozícióit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MSc, MA szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk telefonon kérhetőek),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat,

        További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-942-2145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.