Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Testületi Titkárság Élettudományi Titkárságának, Biológiai Tudományok Osztályára

titkársági szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Biológiai Tudományok Osztálya napi működésével kapcsolatos ügyviteli és ügyirat kezelési feladatainak ellátása, szükség szerint részvétel az Orvosi Tudományok Osztálya és az Agrártudományok Osztálya munkájában, azon feladatok ellátása, amelyekkel esetenként az Akadémia elnöke, alelnökei, az illetékes tudományos osztályok elnökei, a Testületi Titkárság, vagy az Élettudományi Titkárság vezetője megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja, belső szabályzatok kialakításában, véleményezésében való részvétel, az akadémikusi tagjelölés és tagválasztás, valamint az MTA doktora cím odaítélésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Biológiai Tudományok Osztálya tudományterületeihez tartozó akadémikus és nem akadémikus tagok adatai naprakész nyilvántartása, a tudománypolitikai és tudományszervezési információk gyűjtése, adatbázisok karbantartása, információk frissítése, az MTA közgyűlések előkészítésében és lebonyolításában való aktív közreműködés, a Biológiai Tudományok Osztálya saját honlapjának frissítése, karbantartása, az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében rögzített tudományterületileg illetékes bizottsági ülések előkészítése, összehívása és lebonyolítása, a tudományterülethez tartozó tudományos könyv- és folyóirat kiadással kapcsolatban felmerült feladatok ellátása, az osztályához tartozó akadémikusok és köztestületi tagok kegyeleti és szociális ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása, kapcsolattartás a tudományterületéhez tartozó kutató-, oktató-, valamint nemzetközi tudományos szervezetekkel, kapcsolattartás az MTA Titkársága más szervezeti egységeivel, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy szakirányú egyetemi, az élettudományok területén (elsősorban biológiai területen) szerzett végzettség,

        az angol nyelv kommunikációs szintű ismerete,

        legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        a magyar nyelv kiemelkedő szintű használata, választékos és pontos fogalmazás,

        pontos, rendszerszemléletű munkavégzés, terhelhetőség,

        jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,

        problémamegoldó és együttműködési képesség,

        konfliktustűrő és konfliktuskezelő képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú PhD tudományos fokozat megléte, vagy folyamatban lévő doktori képzésben való részvétel,

        a munkakörben hasznosítható további tudományterületi képesítés,

        kutatási és tudományszervezési tapasztalat,

        további világnyelv kommunikációs szintű ismerete,

        közigazgatási szakvizsga,

        szervezési munkakörben szerezett ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz – a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal –, és motivációs levél,

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2830/2018/HO , valamint a munkakör megnevezését: titkársági szakreferens .         Postai úton, a pályázatnak a a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2830/2018/HO, valamint a munkakör megnevezését: titkársági szakreferens .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton humanpol@titkarsag.mta.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázók e-mailen kapnak értesítést a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2018. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (Adatkezelési ny. sz.: NAIH-68608/2013.) Humánpolitikai Önálló Osztályára elektronikus úton a humanpol@titkarsag.mta.hu e-mail címre kell beküldeni „Palyazat_TT_titkarsagi_szakreferens” tárgymegjelöléssel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.