Sáp Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sápi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.01.-2023.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01.-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közoktatásvezetői szakképzettség,

        Szakmai, vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        vezetői program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

        nyilatkozat, a képviselő-testület részére, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri tárgyalni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-54/707-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sáp Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4176 Sáp, Fő utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sáp/361/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sáp Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (4176 Sáp, Fő utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sáp/361/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő utca 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sáp.hu - 2018. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.