Dávod - Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dávod Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, József Attila utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése,adatszolgáltatások teljesítése, nyilvántartások vezetése, jelentések készítése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény vezetése, képviselete, szakszerű és törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szociális területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        büntetlen előélet, csselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga,

        vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        helyi ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a KJT. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázatának nyílt ülésen történő megtárgyalásához vagy zárt ülés tartását kéri,

        nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0679481088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dávod - Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6524 Dávod, Dózsa György utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dav/768/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dávod - Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6524 Dávod, Dózsa György UTCA 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dav/768/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, Dózsa György utca 61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A KJT, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dávod Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. május 22.

        www.davod.hu - 2018. május 22.

        Dunafalva és Homorúd polgármesteri hivatal hirdetőtáblája - 2018. május 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.