Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Néprajztudományi Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidővel max. 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: Lokális társadalmak vizsgálata a 20. század elejétől napjainkig. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézete a 20. század kezdetétől napjainkig terjedő időszak társadalom- és gazdaságtörténetét, valamint a politikai változásoknak a lokális társadalmakra, a migrációs folyamatokra, táji környezetre, intézményekre, családi és egyéni életutakra gyakorolt komplex hatását, illetve a mindennapi élet, az alkalmazkodás, integráció, kooperáció, konfliktuskezelés, normaszegés és identitás kérdéseit történeti–néprajzi módszerekkel vizsgáló pályázók jelentkezését várja. Az intézet MA szakirányú diplomával rendelkező jelentkezők pályázatait várja, akik a kutatói pálya iránt elhivatottságot éreznek, nyelvtudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi megmérettetésre, néprajzi terepmunkát szívesen végeznek, ugyanakkor a történeti források használatában is jártasak. A társtudományok terén szerzett további diploma, OTDK helyezés, publikáció előnyt jelent.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,

        legalább egy világnyelv magas szintű ismerete

        büntetlen előélet

        számítógép-felhasználói alapismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        publikációs jegyzék

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        kutatási terv (2-5 oldal: 4-12.000 karakter)

        a pályázat mellékleteként a szakdolgozat egy példánya, ill. (ha van) publikációk különlenyomata, vagy közlésre elfogadott anyagok kézirata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

        iskolai végzettséget, a doktori iskola látogatását és a nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolata, a doktori iskolát még nem látogatók esetében annak 1 éven belüli elkezdését ígérő szándéknyilatkozat

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-12/2018, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. május 23.

        www.btk.mta.hu - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás teljes szövege a http://www.btk.mta.hu/allaspalyazatok.html oldalon olvasható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.