Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Régészeti Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidővel max. 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: Középkori és kora újkori régészet. A jelentkező fiatal régész kutatótól elvárás, hogy képes legyen átlátni a középkori–kora újkori régészet tág spektrumát, ismerje a terület új hazai és nemzetközi szakirodalmát, részt vegyen az MTA BTK Régészeti Intézet terepi munkáiban, és terepi, gyakorlati tapasztalata tegye lehetővé, hogy bevezető szinten jártas legyen a régészeti topográfia világában. Elvárás a nyelvtudás (az angol és a német mellett előny a felhasználói szintű latin nyelvismeret), a megfelelő projektszemlélet és a csapatmunka képessége, amivel nemzetközi kapcsolatok építésébe és kutatói pályázatok kidolgozásába is bekapcsolódhat. Miután a középkori és kora újkori témacsoport jelentős Kárpát-medencei leletegyüttesek feldolgozását végzi, igény, hogy a jelentkező regionális kérdések és összefüggések, a környezettörténet, továbbá az európai távolsági kapcsolatok terén is szakirodalmi ismeretekkel rendelkezzen. Munkaköri leírása szerint köteles a PhD-képzésbe bekapcsolódni, és feladata lesz késő középkori vagy kora újkori témákban kutatásokat végezni és publikálni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,

        legalább középfokú angol nyelvvizsga (B2 szint)

        számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, adatbázisok, képszerkesztő programok)

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. május 23.

        www.btk.mta.hu - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás teljes szövege a http://www.btk.mta.hu/allaspalyazatok.html oldalon olvasható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.