Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Történettudományi Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidővel max. 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: Vallási élet Kelet és Nyugat határán a középkori Magyarországon (10–13. század). A magyarságnak a középkori nyugati keresztény világba történő bekapcsolása egy a 10–11. század fordulóján meghozott tudatos döntés nyomán végbement hosszú folyamat volt, amelynek pontos megértéséhez a szűkebb értelemben vett egyháztörténeti kutatások elengedhetetlenek. Szükséges elmélyíteni a magyar vallási élet kibontakozásának vizsgálatát az európai szellemi, lelkiségi és teológiai áramlatokkal való összefüggésben. A nyugati irányú kapcsolatokon kívül különösen fontos a keleti (görög) kereszténység felé irányuló hasonló összefüggések feltárása is. Megvizsgálandó mindenekelőtt, vajon a nyugati orientáció melletti döntésben a diplomáciai, politikatörténeti szempontok mellett milyen súllyal szerepeltek vallási, teológiai, kulturális tényezők. Szükséges lenne nagyobb hangsúlyt fektetni annak vizsgálatára, vajon a latin kereszténység felvétele után, milyen mértékben, milyen közvetítő csatornáknak köszönhetően maradt meg a görög kereszténységhez fűződő kapcsolat; kimutatható-e a középkori magyar egyházi életben – például a szentkultusz vagy görög egyházatyák teológiájának recepciója terén – bizánci hatás. A fentiek értelmében a fiatal kutató feladata a kiépülő Magyar Királyság vallási életének és egyháztörténetének vizsgálata a latin és/vagy görög kereszténységhez fűződő kapcsolatainak összefüggésében. A pályázóval szembeni elvárás a nemzetközi színvonalú kutatómunka, publikálás; aktív részvétel az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos rendezvényein, részvétel az egyháztörténeti forrásszövegek kutatásában és publikálásában, valamint kapcsolatok építése hazai és külföldi tudományos műhelyekkel (különös tekintettel konferenciák szervezésére, kiadványok gondozására).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem és klasszikus filológia szakos végzettség,

        angol és legalább még egy nagy nyugati nyelv ismerete

        jártasság latin és/vagy görög nyelvű középkori forrásszövegek olvasásában

        alapvető filológiai és paleográfiai ismeretek

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai intézményben szerzett gyakorlat, kutatásban való gyakorlat vagy tanulmányút, már meglévő szakmai publikációk és különösen a szakirányú (történelem, vagy latin/görög filológiai) PhD-képzés megkezdése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        motivációs levél

        annak a kutatásnak a rövid (maximum 2 oldalas) munkaterve, amelyet a fiatal kutatói ösztöndíj során szeretne megvalósítani

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-14/2018, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. május 23.

        www.btk.mta.hu - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás teljes szövege a http://www.btk.mta.hu/allaspalyazatok.html oldalon olvasható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.